دسته بندی ها

  عملیات

TF2 Slot Based Server
معامله بسته نرم افزاری!
سفارش دهید

Team Fortress 2

Pterodactyl Control Panel

File Manager

1 x MariaDB

50Gb StoragePlesk Free Web hosting

100 MB Storage

5 x Email Accounts

Let's Encrypt SSL

Unmetered Bandwidth

1 x MariaDB

AWStats

TF2 RAM Based Server
معامله بسته نرم افزاری!
سفارش دهید

Team Fortress 2

Pterodactyl Control Panel

File Manager

1 x MariaDB

50Gb StoragePlesk Free Web hosting

100 MB Storage

5 x Email Accounts

Let's Encrypt SSL

Unmetered Bandwidth

1 x MariaDB

AWStats

TF2 Developer
معامله بسته نرم افزاری!
سفارش دهید

Team Fortress 2

Pterodactyl Control Panel

File Manager

1 x MariaDB

50Gb StoragePlesk Free Web hosting

100 MB Storage

5 x Email Accounts

Let's Encrypt SSL

Unmetered Bandwidth

1 x MariaDB

AWStats